Innkalling til årsmøte for 2019 på klubbhuset onsdag 11.mars 2020 kl 18.00

Agenda: Vanlige årsmøtesaker

Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering av årsmøte
a) Valg av møteleder og referent
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Valg av to til å underskrive protokollen
3. Regnskap 2019
4. Styrets beretning
5. Innkomne saker
6. Forslag til kontingent 2020
7. Godkjenning av Budsjett 2020
8. Valgkomitéen legger frem sin innstilling

Saker til årsmøte må være mottatt innen 26.febr og sendes til medkila@medkila-il.no