1.1 Rekrutteringsplan

Innledning…………………………………………………………..pkt. 1
Spillerrekruttering…………………………………………….pkt. 2
Mottakelse av nye spillere…………………………….…pkt. 3
Foreldrerekruttering…………………………………………pkt. 4
Publiserting………………………………………………………..pkt. 5
Siste revisjon av denne rutinen: 31.05.21

1. Innledning
Rekrutteringsarbeid er en av de viktigste aktivitetene klubben utfører. Denne planen er utarbeidet for å sikre kontinuitet i arbeidet og unngå store frafall i årgangene. Planen inneholder beskrivelser for hvordan nye årskull med spillere rekrutteres og hvordan de blir tatt imot og gitt et likeverdig tilbud. Foreldrerekrutteringen er like viktig som spillerrekrutteringen, får vi ikke med oss foreldrene klarer vi ikke å drive klubben. Klubben er avhengig av at foreldrene bidrar i driften av klubben. Driften av klubben er primært basert på frivillig innsats av medlemmene på ulike nivå.

2. Spillerrekruttering

2.1 Rutine.
• Medkila IL ved rekrutteringsansvarlig iverksetter første trening for nye årskull innen 2 uker etter skolestart 1. klasse.
• Invitasjon til trening markedsføres de første skoledagene til elever i første klasse ved Medkila skole og Kanebogen skole.
• Invitasjon til trening markedsføres i alle klubbens sosiale kanaler og hjemmeside.
• For oppstart av lag i førskolealder makredsføres tiltak i klubbens sosialekanaler, hjemmeside, samt nærliggende barnehager.

2.2 Girl Power
Medkila har en egen satsing på Jente og Kvinne fotball. Gutter og jenter starter sammen på første trening. Så snart det er nok jenter til egne treninger, skilles jentene ut som en egen treningsgruppe. Erfaring viser at denne delingen gir jentemiljøet større muligheter for å vokse, at flere jenter i årskullet begynner med fotball når jentene får lov til å være et rent jentelag. For å opprettholde et godt jentemiljø på trinnet, har det vist seg avgjørende at trenerne har stor sosial kompetanse. Den sosiale verdien i fotballen har ofte enda større betydning blant jentene enn den har blant guttene. Jenter med et høyere ambisjonsnivå og ferdighetsnivå tilbys hospitering med guttene i klubben. I særskilte tilfeller kan også enkeltspillere tilbys å trene og spille fast med guttene. Avgjørelsen tas av SU i samråd med årskullets trenere.

2.3 Tilrettelegging for funksjonshemmede
Medkila Idrettslag følger skolens modell for funksjonshemmede, og tilrettelegger i størst mulig grad for at funksjonshemmede integreres i eksisterende årskull i barnefotballen, på linje med andre spillere i kullet. Hele idrettsanlegget i Medkila er tilrettelagt for rullestolbrukere, og klubben jobber kontinuerlig for å bevisstgjøre sine trenere, ledere og spillere om at funksjonshemmede har sin naturlige plass i idrettsforeningen, både på og utenfor banen, i og rundt laget.

2.4 Integrering av flerkulturelle
Idrettsaktivitet, lagbygging og klubbtilhørighet er nyttige verktøy for å integrere innflyttere i vårt område. Samtidig er flerkulturelle miljøer en berikelse for alle dersom klubben evner å rekruttere og ta vare på ressursene i hvert enkelt menneske og få dem til å respektere hverandre, spille sammen. Gjennom klubbens fair play-arbeid jobbes det kontinuerlig for å skape forståelse for ulike kulturer i og på tvers av lagene. Gjennom trenersamtaler og trenerforum gjøres klubbens tillitsvalgte ekstra oppmerksomme på utfordringene som kan finne sted med flerkulturelle spillere. Utfordringene kan omfatte kommunikasjon, logistikk, dugnadsinnsats og økonomi.
Som klubb har vi forståelse for at mennesker har ulike kulturer og utgangspunkt, og er bevisste og ydmyke i vårt arbeid med å integrere alle i vår aktivitet, både som spillere, trenere, ledere og dommere.

3. Mottakelse av nye spillere
• Første treningsøkt gjennomføres innen to uker etter skolestart.
• Medkila IL setter av 4 stk 1-timersøkter i Krafthallen hel bane for oppstart i midtuke.
• Rekrutteringsansvarlig, og minimum to andre trenere, gjennomfører de første treningsøktene.
• Innholdet i treningsøktene avstemmes mot teamhåndbok til oppstartslag.

4. Foreldrerekruttering
• Foreldre rekrutteres inn i løpet av de første treningsøktene.
• Innen fire uker etter oppstart innkalles til foreldremøte med agenda ihht til instruks i teamhåndboka. Fokus vil være roller rundt laget, klubbstyring, og innhold i treninger.

5. Publisering
Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside.