Kvalitetsklubbarbeid i Medkila IL

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

Arbeidet i Kvalitetsklubb 1 består i å utarbeide klubbstrukturer innenfor 4 hovedområder som vil gjøre klubbhverdagen bedre for oss alle.

Disse 4 hovedområdene er

• Aktivitet
• Organisasjon
• Kompetanse
• Samfunns- og verdiarbeid

Innenfor hvert hovedområde er det et ulikt antall enkeltkriterier som vi må arbeide med og som må godkjennes av Norges Fotballforbund før vi kan kalle oss for en Kvalitetsklubb.

Til sammen er det 20 slike kriterier.

NFF sin hjemmeside kan du finne informasjon om Kvalitetsklubb. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å gjøre seg litt kjent med konseptet og innholdet der.

I Medkila IL startet vi Kvalitetsklubbarbeidet våren 2019 etter at styret hadde hatt en grundig gjennomgang av konseptet.
Katrine Robertsen fikk jobben som Kvaltetsklubbansvarlig med rolle om å lede og delegere prosessen. En strategiplan for arbeid med Kvalitetsklubb ble skissert på styremøte april 2019.

Arbeidet med Kvalitetsklubb har fokusert på at det er prosessen i seg selv som er viktig for at Medkila IL skal utvikle og implementere gode systemer klubben.
Utviklingen og endringer bør skje nær aktiviteten og med bred delaktighet fra klubbens ressurspersoner og medlemmer som igjen gir et sterkt eierforhold til arbeidet som har blitt gjort. Vi ønsker å bygge gode systemer med klubben som sjef, der prinsipper som ryddighet, oversikt og klare rolleforventninger er lett tilgjengelig for alle medlemmer.

Organisering
Arbeidet har vært organisert i gruppearbeid med 3-6 personer i styret som jobber med ett eller flere kriterier. Kvalitetsklubbansvarlig har delegert oppgaver til Sportslig utvalg som har arbeidet individuelt og sammen for å kartlegge eksisterende rutinere og i noen tilfeller implemnetere nye. Når nye roller har blitt etablerte har disse fått være med i å utarbeide forslag til rollebeskrivelser.

Fremdrift
Da vi startet prosessen i mars 2019 var allerede mye på plass, som for eks sportsplan og organisering i klubben. Arbeidet ble videre igangsatt ut fra kriteriene til Kvalitetsklubb som har betydd at noen av rollene har kommet til som nye i klubben, mens andre har fått tydeligere ansvarsoppgaver som nå er nedfelt og lett tilgjengelig for alle våre medlemmer.

I 2021 tok Trond Adrian Johansen over for Katrine Robertsen, og vi ønsker at alle medlemmer som ønsker å bidra med innspill, korrigeringer og lignende kontakter