2.3 Klubbhåndbok

Oppdatert 23.03.2022

INNHOLDSFORTEGNELSEN

 1. Klubbinformasjon
  Innledning
  Historie
  Visjoner og målsetning
  Verdigrunnlag
  Strategiplan 2024-2028
  Overordnede føringer for gode verdier
  Klubben er sjef
  Klubbens lover
  Klubbens målgruppe
  Arbeidsgiveransvar
 2. Klubbens organisering
  Årsmøte
  Styremøte
  Klubbstyret
  Øvrige roller i klubben
  Seniorlagets organisering
  Aldersbestemt fotballs organisering
  Lagets organisering
  Trener
  Lagleder
  Økonomiansvarlig
  Foreldrekontakt
 3. Klubbdrift/Rutiner
  Medlemskap
  Politiattest
  Publisering av bilder
  Medlemsadministrasjon
  Medlemskontingent
  Treningsavgift
  Forsikring
  Sportsplan
  Hjemmekampen
  Bortekampen
  Reisereglement
  Medkilabanen og Krafthallen
  Klubbens faste arrangementer
  Dugnader
  Trenerkompetanse
  Dommeren
  Dommerkurs
  Materiell
  Økonomi
  Informasjon/kommunikasjon
  Aviser, radio, TV
  Hjemmeside
  Facebook
  Øvrige sosiale medoer
  Rekruttering
  Klubbutveksling
  Overgang til ny klubb
  Omberamming av seriekamper
  FIKS
  Lederutdanning/kompetanse
  Årshjul/aktivitetskalender
  Utmerkelser
  Årsberretning
  Annet

1. Klubbinformasjon

Klubbnavn: Medkila idrettslag

Stiftet: 08.10.1944

Postadresse: Maistuveien 25, 9414 Harstad

E-postadresse: Medkila@medkila-il.no

Hjemmeside: www.medkila-il.no

Organisasjonsnummer: 970 424 121

Bankforbindelse: Sparebank 1 Nord Norge

Bankkonto: Hovedkonto: 4760 11 92760

Vipps: 13097

Medlem av: Norges Idrettsforbund

Tilknyttet: Norges Fotballforbund

Innledning:

Klubbhåndboka er et hjelpemiddel og et verktøy for alle medlemmer i Medkila idrettslag, og spesielt for de tillitsvalgte, lagledere og trenere som daglig møter klubbhverdagen.
Den skal være en retningsgiver for all virksomhet, slik at det ikke skal være tvil om hvilke retningslinjer klubben har på ulike områder.
Klubbhåndboka skal være et levende dokument som endres i takt med utviklingen i klubben.
Styret i klubben ønsker innspill fra alle medlemmer i klubben på innholdet i håndboka.

Historie:
Visjon og målsetninger.
Medkila idrettslags visjon er BEST PÅ FOTBALLGLEDE.

Verdigrunnlag:
Verdiarbeid er sentralt for Medkila idrettslag og vi baserer vår drift på Fotballens verdigrunnlag som er selve grunnpilaren for oss alle:

flest mulig – lengst mulig – mest mulig

Klubbens egne verdier:

Strategiplan 2024-2028

Styret i Medkila IL har høsten 2023 jobbet med å klargjøre mål og strategier for arbeidet i klubbens ulike avdelinger; Herre-, Dame-, Ungdoms- og Barneavdelingen. En skisse var klar etter styremøte 18.september og ble sendt ut til de fire avdelingene på høring. Vi har fått tilbakemelding fra Herre- og Dameavdelingen. Vi gjennomgikk tilbakemeldingene og justerte Mål og Strategier som vedlagt.

Vi har siden tidlig 2000 tallet hatt ansvaret for å ivareta jente- og damefotballspillere i en regional overbygging. Styret er klar på at vi i perioden skal fortsatt spisse og legge til rette for Toppfotball på jente-/damesiden.

Vi skal også følge opp herresiden i klubben ved å ha et godt tilbud med fokus på å utvikle egne spillere. Plassering av klubben i divisjonssystemet vil komme naturlig med bakgrunn i utviklingsarbeidet i perioden.

Styret er også tydelig på at i Medkila IL skal det være plass til alle og vi skal ha et fokus på systemisk rekruttering fra 5-års alderen og vi skal jobbe for at alle skal trives sammen.

I ungdomsavdelingen skal vi ha fokus på spillerutvikling og gi tilbud til flest mulig lengst mulig.

 Klubben har noen overordnede felles sportslige –

 MÅL:

 • Sørge for at alle trives med og ønsker å fortsette med fotball lengst mulig i Medkila IL.
 • Ha trenere med god kompetanse.
 • Ha et godt sportslig tilbud i alle årsklasser for både jenter og gutter.
 • Ha et godt sportslig og sosialt støtteapparat.

 STRATEGIER:

 • Beholde flest mulig lengst mulig.
 • Inkludering.
 • Fair Play i alt vi gjør
 • Tidlig rekruttere spillere som ledere, dommere og trenere

 BARNEVDELINGEN HAR SOM –

 MÅL

 • Ha rekrutteringsansvarlige for å rekruttere spillere og trenere for nybegynnere
 • Starte opp lag fra 5 årsalderen.
 • Dele opp i jente og guttelag i løpet av den første høsten etter oppstart
 • Lage rekrutteringssamlinger for både gutter og jenter i 8-9 årsalderen

STRATEGIER

 • Rekruttere fra Medkila og Kanebogen skoler
 • Ha leken i sentrum
 • Godt humør og mye ros!

 UNGDOMSVDELINGEN HAR SOM –

 MÅL

 • Ha høyt nivå på de aldersbestemt trenerne/lederne fotballfaglig og sosialt
 • Engasjere trenerveileder.
 • Hindre frafall.
 • Avlaste foreldretrener ved eldste smågutt/gutter.

STRATEGIER

 • Lage en klubbplan for turneringsdeltagelse
 • Alle skal få et sportslig tilbud
 • Ekstratilbud for de som ønsker
 • Fokus på spillerutvikling

 DAMEAVDELINGEN HAR SOM –

 MÅL

 • Rykke opp og etablere oss i 1.divisjonen i løpet av perioden
 • Skape en god utviklingsarena for damespillere i regionen
 • Inspirere klubbene i regionen til å stille jente-/damelag

STRATEGIER

 • Rekruttere de beste fotballspillerne i kretsen til Medkila IL fra start vgs.
 • Fokus på spillerutvikling i egen klubb og regionen.
 • Utvikle spillerne til å bli sin egen trener.
 • Ha trenere med minst B-lisens fra jenter 16 og opp.
 • Invitere jentespillere til treningssamlinger for inspirasjon og rekruttering til Medkila IL

HERREAVDELINGEN HAR SOM –

 MÅL

 • Ha et best mulig A-lag og ved god utvikling av egne spillere være i stand til å kunne ta sportslige steg.
 • Være best i byen på spillerutvikling.
 • Ha gode utviklingsmiljøer på Gutter 16 og junior.
 • Ha trenere med minst B-lisens fra gutter 16 og opp.

STRATEGIER

 • Fokus på spillerutvikling.
 • Utvikle spillerne til å bli sin egen trener.
 • Ha tilbud til alle spillere fra egne rekker

 

 

Klubbens overordnede føringer for gode verdier:
Klubben skal etterstrebe Fair Play i alle ledd.
Klubben skal preges av respekt og likeverd.
All aktivitet skal utføres med glede og i trygge rammer.
Klubben skal jobbe mot mobbing og rasisme.
Klubben skal arbeide aktivt for inkludering og integrering.
Vi ønsker at alle skal være stolte av klubben sin.
Klubben skal jobbe aktivt for å forhindre kampfiksing og doping.
Klubben aksepterer ikke seksuell trakassering.
Dette er føringer som også gjelder vårt hjemmepublikum i alle kamper, uansett nivå. Vi ønsker støtte for våre spillere med humør og engasjement, men med respekt overfor dommere, motstandere og tilreisende publikum, slik at alle kan reise fra Medkila med en positiv opplevelse.

Les mer om klubbens verdier og verdiarbeid i klubbrutine 4.1 Verdier.

Klubben er sjef:

Medkila idrettslag ønsker å fremstå som en godt organisert og demokratisk klubb med en struktur som ikke er personavhengig. Med hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring ønsker vi å være så strukturert at vi beholder og rekrutterer frivillige.

Klubbens lover:
Medkila IL`s lov er basert pa Lovnorm for idrettslag (NIF) og ihht NFFs retningslinjer. Medkila IL’s formål er å drive idrett organisert i NIF. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdiene som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet og verdier som fremmes i Medkila IL’s handlingsplan.

Klubbens målgruppe:
Fotballaktivitet for jenter og gutter:
Barn 5-12 år
Ungdom 13-16 år
Junior 16-19 år
Senior over 18 år

Foreldre og voksne:
Det betyr veldig mye for barna at foreldrene er med og ser på når de spiller. Det er også en fantastisk måte å bli kjent med andre foreldre på. Laget og klubben drives av frivillige; foreldre, søsken og andre som stiller opp uten lønn.
Trenerne og lagledere bruker mange timer i uken. Transport til treninger og kamp er viktige oppgaver man kan dele på.
Klubbhuset og stadion skal vaskes, males og holdes i orden for at det skal være et bra sted for hele bygda.
Denne møteplassen er også en målgruppe for klubben.

2. Klubbens organisering:

Årsmøte:
Årsmøte er klubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen 31.mars.
Årsmøtet fastsetter kontingent, vedtar budsjetter og legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker a være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.
Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer over 15 år.

Styremøte:
Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styremøtene avholdes normalt hver måned med unntak av juli.
Styret skal iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
Dette betyr at styret skal se til at klubbdriften skjer iht Norsk lov, klubbens Lovnorm, årsmøtets vedtak, klubbens handlingsplan og føringer fra NIF/særforbund som vi er tilknyttet.
Styrets hovedoppgave er å legge til rette for best mulige rammer rundt aktiviteten på alle plan. Driften i klubben er organisert i 5 avdelinger.
Styret skal til enhver tid oppdatere klubbens organisasjonskart som presenteres i Årsmøtet. Arbeidsfordelingen til styrets medlemmer er definert i rollebeskrivelser.

Klubbstyret består av følgende roller:
Leder
Nestleder
Kvalitetsklubb ansvarlig
Medlem
Medlem
Medlem
Leder Sportslig utvalg
2 Varamedlemmer

Øvrige roller/funksjoner i klubben:
Støttefunksjoner til styret (klubbdrift):

FIKS ansvarlig (oppnevnt av styret)
Ansvarlig Politiattester (styrets nestleder)
Dommeransvarlig (oppnevnt av styret/SU)
Controller (engasjert av styret)
Administrator medlemsregister (Klubbadmin)
Valgkomite (valgt av årsmøtet)
Revisorer (valgt av styret)

Støttefunksjoner til aldersbestemt fotballgruppe:
Trenerveileder
Fair play ansvarlig
Rekrutteringsansvarlig

Det er utarbeidet rollebeskrivelse/rutine for alle roller.

Senioravdelingens organisering:
Dame Avd:
Leder for sportslig utvalg for damer har det overordnede administrative ansvaret for senioravdelingen. Hovedoppgaver er å organisere en stab som er i stand til å gjennomføre året iht klubbens målsetning og rammeverk, samt se til at driften skjer innenfor disse.
Sportslig leder er ansvarlig for å styre den sportslige utviklingen i avdelingen, avdelingens Sportsplan, Sportslig Utvalg (SU), trenerstab, spillerstall og arrangementsstab for å gjennomføre aktivitet.
SU damer består normalt av 3-5 personer og skal regelmessig innkalle Sportslig leder klubbog hovedtrener for å koordinere og avstemme.

Herre avd:
Leder for sportslig utvalg for herrer har det overordnede administrative ansvaret for senioravdelingen. Hovedoppgaver er å organisere en stab som er i stand til å gjennomføre året iht klubbens målsetning og rammeverk, samt se til at driften skjer innenfor disse.
Sportslig leder er ansvarlig for å styre den sportslige utviklingen i avdelingen, avdelingens Sportsplan, Sportslig Utvalg (SU), trenerstab, spillerstall og arrangementsstab for å gjennomføre aktivitet.
SU herrer består normalt av 3-5 personer og skal regelmessig innkalle Sportslig leder klubb og hovedtrener for å koordinere og avstemme.

Aldersbestemt fotball’s organisering:
Leder for sportslig utvalg ungdom har det overordnede administrative ansvaret for avdelingen. Hovedoppgaver er å legge til rette for at aktivitet kan skje iht klubbens målsetninger og rammeverk, samt se til at driften skjer innenfor økonomiske rammer. skal bidra til at det opprettes et Sportslig Utvalg, ressursgrupper eller komiteer når dette er riktig.
Sportslig leder aldersbestemt fotball har hovedansvar for å legge til rette for sportslig aktivitet, klubbens Sportsplan, lede SU og skal styre og lede den sportslige utviklingen i klubben. Sportslig leder skal se til at klubbens organisering og aktivitet skjer iht klubbrutiner og at rollene til trenerveileder, rekruteringsansvarlig, fiks ansvarlig, spillerutvikler m.m. blir utnyttet til det beste for lagene og trenerne. Leder sportslig utvalg forplikter å regelmessig innkalle Sportslig leder klubb for å koordinere og avstemme.

Trenerforum
Temamøter som ledes av sportslig utvalg og som er spesielt rettet mot trenere i aldersbestemt fotball. Avholdes 2 ganger pr år. Hovedtema i møtene er sportslig aktivitet og treningsopplegg. Trenerforum og den lukkede informasjonskanalen på Facebook blir også benyttet til informasjon fra klubb om organisering av klubb, lag og seriespill etc. Les mere om trenerforum i rutine Trenerveileder.

Lagledermøter
Fairplayansvarlig innkaller alle lagledere til 2 lagledermøter pr år.
Tema for møtene er organisering og klubbdrift.
Fiks ansvarlig, Fair-play ansvarlig og Kvalitetsklubbansvarlig blir normalt innkalt til lagledermøtene.

Lagets organisering i aldersbestemt fotball:
Lagene oppfordres til å ha flere trenere på hvert lag, men en som er hovedansvarlig for treningsopplegget.
Lagene må i tillegg ha minst en person som dekker rollen som lagleder, men også her er det en fordel om flere deler på oppgavene.

Foreldremøter:
Vi henstiller til alle lag å avholde 2 foreldremøter pr år og ønsker at alle følger samme faste agenda for disse møtene.
Foreldremøter innkalles og ledes av lagleder.
Man avklarer hva som blir lagets felles informasjons plattform. Kortfattet referat skrives og deles.
Trenere skal møte på foreldremøter og på forespørsel fra foreldre kunne avklare sin aktivitet opp mot klubbens Sportsplan.
Tema i fast agenda er; Fair play – klubborganisasjon – lagets trenere og spillere – planlagt aktivitet (Sportsplan / trening / turneringer /seriespill / årshjul m.m.) – utstyr – økonomi – hjemmekampen – Trygg trafikk – Trygge rammer – Politiattest

Trener har ansvaret for:
Sportslige tilbud iht klubbens sportsplan.
Treningsopplegg, treninger, laguttak og kampledelse.
Deltar på klubbens trenerforum.
Ta trenerkurs iht klubbens mål om trenerkompetanse.
Spillersamtaler(følger opp hver enkelt spiller best mulig, også mhp hospitering).
Samarbeide/koordinere med lagleder om praktiske forhold knyttet til aktivitet.
Hovedansvarlig for å skape et godt miljø i og rundt laget.
Koordinering med sportslig leder om aktivitet og bistand fra støttefunksjoner.
Koordinering med adm leder om forhold knyttet til egen trenersituasjon.
Følge klubbens Fair play regelverk og opptre iht NFF’s Trenervett.
Følge NFF retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.
Fremvise gyldig politiattest.

Lagleder:
Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget.
Lagleder har ansvar for å se til at reiseledere fremviser gyldig politiattest.
Oppdatering av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost sendes til 15. januar og 15. august hvert år).
Følge opp betaling av medlemskap, treningsavgift, egenandeler i samråd med
Arrangere foreldremøter 2x pr år. Ved oppstart nytt årskull og før sesongstart.
Være kjent med klubbens styringsverktøy mhp klubbdrift, ansvarlig for sitt lag (Administrator av evt facebook side).
Ansvarlig for påmelding til turneringer (I samråd med sportslig leder).
Ansvarlig for førstehjelpskoffert, draktsett, keeper bekledning etc.
Lagets Fiks ansvarlig. Registrere og administrere kamprapportering i fiks.
Ansvarlig for omberamming av kamper.
Planlegger og organiserer bortekamper.
Følge klubbens rutine Hjemmekampen og organisere oppgaver.
Deltar på klubbens lagledermøter.
Skrive lagets årsberetning til styret.
Fremvise gyldig politiattest.

Økonomiansvarlig for det enkelte laget (Kan være lagleder)
Har ansvar for at lagets økonomi driftes iht klubbens økonomiplan.
Det er ikke anledning til å opprette / benytte egne/private konto til «lagkasse», klubben vil ordne lagskonti som kan disponeres.
Informere om økonomi på foreldremøte.
Levere forenklet regnskap/oppgjørsskjema iht rutiner i økonomihåndbok.

Foreldrekontakt/Dugnads ansvarlig
Bindeledd mellom foreldregruppa og lagledelsen og bistå ved behov for å fremme det sosiale miljøet i spillergruppa og blant foreldrene.
Bidra til at meningsutveksling mellom foreldre skjer på plattform / arena uten spillernes tilstedeværelse.
Melde inn til adm leder om problemer eller konflikter som gruppen/laget ikke klarer å løse selv.
Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver.

Sosialkomite
Medkila IL vurderer at alle lag bør ha en egen sosialkommite, bestående av ei foreldregruppe rundt laget som ivaretar og inviterer til sosiale sammenkomster rundt laget.

3. Klubbdrift/rutiner

Medlemskap:
Medlemmer i Medkila IL må overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
Videre plikter medlemmer å overholde NIF’s og tilsluttede’s organisasjonsledds (NFF) regelverk og vedtak.
Medlemskap er gyldig fra den dag kontingent er betalt.
Du må være medlem i klubben for å kunne spille for MIL (gjelder uansett alder).
Les om medlemskap og satser for kontingent i klubbens Økonomihåndbok.

Politiattest:
Styret er pliktig til å avkreve politiattest fra alle trenere, lagledere og reiseledere. Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.
I Medkila IL krever vi attest fra alle styremedlemmer, trenere, lagledere og reiseledere.
Les mere om Politiattest ordningen

Publisering av bilder:
Det er ikke lov å publisere bilder av barn under 15 år uten foreldrenes samtykke. Dette gjelder alle medier, også nett.
I Medkila IL sine informasjonskanaler som hjemmeside og Facebook-sider er det bare lov å publisere bilder der det er innhentet slik skriftlig samtykke. Dette er bare lov å publisere lagbilder og harmløse, ikke krenkende situasjonsbilder av barna der aktivitet er hovedmotivet. Voksne skal som hovedregel alltid spørre barna om de tillater at «nærbilder» publiseres, selv om foreldre har samtykket.

Medlemsadministrasjon:
Klubben benytter «Hoopit» https://admin.hoopit.io/medkila-idrettslag-296965,  som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.
På klubbens hjemmeside ligger en oversikt over hva medlemskontingenten og treningsavgiften koster og når på året den sendes ut til medlemmene. (ref. økonomihåndbok)
Alle medlemmer har en egen sin personlige idrettsside på Min Idrett. Denne må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, samt endre dine personopplysninger. I Medkila IL er rollen som ansvarlig for medlemsregister tildelt en person.

Medlemskontigent:
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Kontingent 2022 er:
Aktiv spiller, kr 1450,-
Familie med aktiv spiller,  kr 1450,-
Familie med 2 aktive spillere, kr 2200,-
Familie med flere aktive spillere, kr 2200,-
Støttemedlemmer, kr 300,-
Dommere, kr 600,-
Æresmedlemmer og deres ektefeller betaler ikke medlemsavgift.
Merknad vedr familiemedlemskap; dette regnes som en rabattordning. Det er ikke hele familien som har et medlemskap, men hvert enkelt familiemedlem har hvert sitt medlemskap. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.

Treningsavgift:
Satser for treningsavgift vedtas av styret og publiseres på hjemmesiden. Innkreving av treningsavgifter foretas også gjennom klubbens medlemssystem bakgrunn av medlemslistene som lagledere leverer til klubbens medlemsansvarlige. Treningsavgiften er for tiden følgende:

Barn 6-8 år: kr 800.-
Barn 9-10 år: kr 960,-
Barn 11-12 år: kr 1340,-
Ungdom 13 år: kr 1920,-
Ungdom 14 år: kr 2240,-
Ungdom 15-16 år: kr 2400,-
Junior/senior: kr 2800,-

Treningsavgiften dekker klubbens kostnader knyttet til treningshaller og kamparena, herunder spilleflatene på Medkilabanen og Krafthallen.
Treningsavgiftene for 2022 er noe subsidiert gjennom Harstad Kommune sitt prosjekt «Gratis Halleie». Avgiften faktureres i to rater, pr februar og juni.

Forsikring:
Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre, så lenge de har betalt medlemskap i klubben.
For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.
Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.
Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Sportsplan:
Sportsplanen er klubbens styringsverktøy for all aktivitet på fotballfeltet.
Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for «BEST PÅ FOTBALLGLEDE» i et trygt og utviklende miljø for alle.
Temaer i sportsplanen dekker klubbens verdier, rekruttering, Barne- og ungdomsfotball, differensiering, hospitering, spillestil, turneringsdeltagelse og seriespill samt foreldrenes rolle.

Tema Turneringspill:
Klubben ønsker ikke å dra på overnattingsturer med barn under 10 år uten at alle barn har foreldre med.
Lag i klasse 11-13 kan dra på turneringer med overnatting dersom foreldregruppen stiller med tilstrekkelig antall reiseledere. Lagleder og foreldrekontakt må gjøre en overordnet helhetsvurdering.

Tema Foreldrenes rolle:
Støtter opp om klubbens arbeid.
Møte opp til så mange kamper og treninger som mulig – du er viktig både for spillerne og miljøet.
Gir oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
Viser gode Fair play holdninger – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. Respekterer trenerens laguttak og kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
Overlater til trenere å gi barna de tekniske og taktiske råd og formaninger.
Respekterer dommerens avgjørelser.
Sørger for at medlemskontingent og treningsavgift betales –viktig i forhold til forsikring.
Utfører pålagt dugnadsarbeid – utstyr, hall leie, drift av klubbhus og stadion koster.
Kjører trafikksikkert til og fra fotballaktiviteter.
Les mere fra Sportsplanen.

Hjemmekamper:
For å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, skal klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFF’s retningslinjer og klubbens rutine «Hjemmekampen». Klubbens Fair play-plan presenterer klubbens retningslinjer for Fair play før, under og etter kamp, samt råd for trenervett og foreldrevett.
Lagleder/oppmann sørger for at rollen som kampvert går på rundgang blant foreldrene. Dette gjelder for alle lag og alle årsklasser i klubben. Det kan gjerne være mere enn en kampvert pr enkeltkamp. Som arrangør av turneringer skal det utnevnes en kampvertansvarlig som setter opp en passende gruppe kampverter i forhold til antall baner og antall kamper. Kampverten bærer gul Fair play vest.
I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Derfor inviterer vi til fair play-møte i forkant av kampstart i barne- og ungdomsfotballen. Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på og rundt banen. Fair play-møtet skal både skape en felles forståelse og være forpliktende.
Les mere om hjemmekampen og kampvertrollen.

Bortekampen:
Vi er imidlertid ofte avhengig av at de aldersbestemte spillernes forelder deler på å kjøre til lagets bortekamper.
Det er et absolutt krav at alle kjøretøyer som benyttes holder god standard iht krav fra Biltilsynet, at man holder fartsgrensen, spillerne er forsvarlig sikret og at førerne er tilstrekkelig utvilt og skikket iht veitrafikkloven.

Reisereglement :
Alle som reiser til kamp og turneringer for klubben vår skal ha fokus på at de representerer Medkila IL fra reisen starter til vi er hjemme igjen.
Vi er Medkilas stolthet, og vi viser dette ved god oppførsel, respekt for andre og fair play holdning på og utenfor banen.
På hver reise skal det være minimum 2 reiseledere med hvert lag. Trener har anledning til også være reiseleder.
Spillere skal vite at det er reiselederne som bestemmer på reisen og under oppholdet.
Trenerne bestemmer før, under og mellom kamper.

Huskeliste Reiseleder:
Nødvendige avtaler med klubb vedr påmelding, avgifter mm Fokus på trafikksikker reise.
Planlegge praktiske forhold rundt, reise, mat og overnatting i samråd med trener.
Avklarer ansvar for drakter, medisinskrin, keeperutstyr, ballnett etc.
Ved sykdom eller skader skal foreldre hjemme ha beskjed omgående.
Spillerne skal ha fått utdelt mobilnummeret til trener og reiseleder.
Se til at alle møter opp til felles måltider, og at alle har det bra.
1 reiseleder i umiddelbar nærhet av soveplass.
Husk politiattest for alle som skal overnatte sammen med mindreårige spillere.

Huskeliste Foreldre og foresatte:
Sende sin kontaktinfo/mobilnummer til reiseleder. Sende melding om særlige behov (mat, medisiner etc).
Gi klare skriftlige meldinger/avtaler til reiseleder dersom barnet skal forlate troppen under opphold eller reise.
Ta ansvar for at barna stiller med nødvendig reisemat, spillerutstyr, egenandel, lommepenger etc.
Fokus på trafikksikkerhet på reisen.

Huskeliste spillere:
Respektere og følge instrukser fra reiseledere og trenere.
MÅ avtale med reiseleder dersom de skal forlate troppen (til butikk etc).
Respekter regler i skoler, haller og baneanlegg vi besøker.
Alle skal være inne til avtalt tid og holde ro (være stille) til avtalt tid.
Telefon, elektroniske utstyr skal være avslått etter ro-signal.
Ved overnatting i klasserom: Pulter skal være satt på plass før vi drar.
Gi beskjed til reiselederen med en gang dersom du har skadet inventar og utstyr.
Ved gjentagende og eventuelle alvorligebrudd på reglement så kan den enkelte spiller bli utestengt fra evt. neste reise og de kan sendes hjem på foreldrenes bekostning.

Medkilabanen og Krafthallen:
Medkila idrettslag har et ønske om å tilrettelegge for at våre barn og ungdom møter fotballhverdagen uke etter uke med positive opplevelser.
Organisert aktivitet i klubbens regi har prioritet på alle deler av anlegget.
Alle lag/medlemmer er pliktig til å rydde etter egen aktivitet og se til at utstyr kommer på rett plass, og rapportere inn feil og skader ved anlegg / utstyr til de anleggsansvarlige.
Garderobeanlegg skal kunne benyttes under organisert trening / kamp for seniorer og til kamp for aldersbestemte lag. Lagleder (ved kampvert) har ansvar for at garderobene som benyttes av hjemme og bortelag blir ryddet og kostet (satt i stand til neste lag) etter bruk.
Medkilabanen og Krafthallen er et åpent anlegg frem til kl. 23:00 som tilbyr mulighet for uorganisert trening og kan være en sosial arena for barn og ungdom. Dette fordrer at kunstgressflatene kun benyttes til lek og fotballspill uten ekstraordinær slitasje på spilleflatene, uten støy som er til sjenanse for naboer eller i strid med klubbens verdier og profil. Det er ikke anledning å ta med kjæledyr ut på kunstgressflatene.
Det er forbudt å kaste tyggegummi, snus, sigaretter eller mat og drikke ute på spilleflatene eller stadionområdet.
Det er ikke tillatt å røyke innenfor gjerdet på stadion området.
I august tennes flomlysene. Deler av lysanlegget tennes/slukkes automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkt.
Kunstgressbanen har ikke undervarme og skal ikke brøytes på vinteren. Normalt er anlegget lukket fra 1. november til ca 15.april.

Klubbens faste arrangementer:.
Medkila IL ønsker å fremstå som en klubb med flere arrangementer, en klubb med mange positive hendelser, en klubb som tiltrekker seg mennesker, aktivitet, og sponsorer.

Dugnader:
Dugnader er felles utført arbeid av stor betydning for felleskapet og miljøet i laget og klubben og for klubbens økonomi. Medkila IL er en dugnadsklubb!
Klubben utfører normalt flere dugnader som er flerårige. Dette kan være til rigging, vakthold, renhold, etc under festivaler og arrangement.
Klubben medlemmer utfører gjennom hele året dugnadsarbeid på Medkilabanen. Dette er en flott arena for samvær og kontakt for voksne som har tid og anledning til å bidra for klubben. Alle klubbens spillere må som dugnadsinnsats selge papir 2 ganger pr år. I tillegg drives kiosken på Medkilahuset på dugnad, samt at alle spillere må selge Amfi kort medio november. Det arrangeres også dugnader på turneringer i regi av klubben, samt på klubbens herre- og damekamper. For nærmere info, se årshjul. Inntektsbringende dugnadsarbeid til eget team må godkjennes av styret.

Trenerkompetanse:
Trenerkompetanse er ett av NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for klubben. Jo bedre kvalifiserte våre trenere er, desto bedre fotballaktivitet vil klubben kunne tilby våre barn og unge.
Klubbens målsetning for trenere i aldersbestemt fotball er som følger:
Grasrottrener del 1 og 2 for barnefotballen opp til 12
Grasrottrener del 1-4 for ungdomsfotballen (13-17 år)
UEFA B trener utdanning for ungdomstrenere som har spesiell interesse og som vil fortsette å gjøre trenergjerning for fotballen.
Klubben stiller krav til at minst en trener for hver årgang skal ha formell trenerkompetanse minst på nivået over årgangen han/hun er trener for.
Trenerveileder; minimum en person i klubben med denne tilleggsutdanningen

Dommeren :
Det er behov for flere dommere, og det er klubbenes ansvar a rekruttere dem. Kretsens oppgave er å gi dem utdanning gjennom kurs. Et av NFFs mål er å sikre norsk breddefotball et tilstrekkelig antall dommere ved å rekruttere flest mulig og beholde disse lengst mulig. Samtidig skal dommere med ambisjoner gis utviklingsmuligheter.
Med visse aldersbegrensninger kan alle som ønsker starte som klubb- eller rekrutteringsdommer. Som klubbdommer kan en dømme kamper i egen klubb, mens en som rekrutteringsdommer settes opp som dommer i kamper i kretsen.
Medkila IL ønsker å arrangere årlige klubbdommerkurs i klubben eller i samråd med naboklubbene.
Det er klubbens oppgave å besørge for veiledning av våre klubbdommere og se til at de får den støtte og oppmerksomhet som de fortjener slik at de blir motiverte til å fortsette å dømme.
Alle klubbdommere som viser interesse og evner vil få tilbud om å ta rekruttdommerkurs straks de er klare for dette.
For rekrutteringsdommere vil kretsene organisere veiledningen under kamper. Medkila IL har utarbeidet rutine «dommeransvarlig» og tildelt rollen til en person.

Dommerkurs:
Klubbdommerkurs; kurs over 4 timer og deltakernes alder skal være 13 eller eldre. Etter gjennomført kurs er deltakerne kvalifisert til å dømme 7’er og 5’er fotball innen barnefotballen. Utvidet klubbdommerkurs er på 6 timer og deltakerne må være 14 år eller eldre. Etter gjennomført kurs er deltakerne kvalifisert til å dømme 9’er fotball og alle klasser innen barnefotballen nevnt over.
Rekruttdommerkurs er todelt og består av en teoridel og en praksisdel – til sammen 16 timer. Den praktiske delen gjennomføres i forbindelse med lokale turneringer eller seriespill. Rekruttdommerkurset er for de som har lyst å bli fotball dommer og drive dette som sin idrett. Her vil kretsen følge opp og gi veiledning med håp om at vedkommende kan bli en dommer som kan brukes i de høyere klassene.
Videre utdanning som dommere foregår i regi av NFF og HFK med individuell oppfølging etter hvert som den enkelte kandidat er vurdert klar for nye oppgaver av klubbens og kretsens dommeransvarlige.

Materiell:
Opplysninger om klubbens samarbeidspartnere på bekledning vil du finne på klubbens hjemmeside.
Hjemmedrakten: Spillertrøyen skal være rød (med hvite detaljer) i barne fotballen, imens den skal være kortarmet hvit (med røde detaljer), begge med røde shorts og hvite strømper. Hjemme drakter skal til enhver tid være merket med de sponsorer som klubben angir. Bortedrakten er blå (hvite detaljer) med rød shorts og hvite strømper. Bortedrakter skal være merket med klubblogo på venstre brystside og klubbens hovedsponsor på fronten.  Avvik fra retningslinjer gitt over skal godkjennes av styret.
Reisebekledning/ fritidsantrekk: ingen krav til farge eller kolleksjon / leverandør, men sponsorer må avklares med klubben. Klubben organiserer innkjøp av forbruksmateriell, førstehjelpsutstyr, fotballer etc. som er nødvendig for lagenes aktiviteter.

Økonomi:
Klubben har utarbeidet en økonomihåndbok som er tilgjengelig på hjemmesiden. Her håper vi å avklare våre retningslinjer for overordnet økonomistyring i klubben og detaljene som lagleder og foreldre lurer på i den daglige klubbdriften.
Les mere i økonomihåndboken.

Informasjon/kommunikasjon:
Medkila IL ønsker å presentere positive nyheter og informasjon fra klubbens virke. Vi ønsker å fremme idretten vår, ivareta klubbens omdømme og øke publikum- og medlemsinteressen. For å lykkes med dette er det viktig at vi er disiplinerte i vår kommunikasjon ut.
Vi har følgende hovedregel:
Riktig informasjon skal gis til riktig person, gjennom riktig kanal og til riktig tid!

Aviser, radio, TV:
Det er styrets leder som uttaler seg på vegne av klubben til media om hendelser/aktualiteter av politisk eller samfunnsmessig karakter. Det samme gjelder ved hendelser på idrettsbanen som går ut over det sportslige. Styrets leder kan overlate til andre i klubbens ledelse å uttale seg på vegne av klubben når det måtte være praktisk og riktig.
Hjemmesiden inneholder alle dokumenter og strukturer som viser hvem-hva-hvor i klubbhverdagen.
Dette er styrets formelle informasjonskanal og styringsverktøy mot medlemmene.
Klubbens formelle side der bare klubben informerer om hendelser og drift.
Administrator: Styret i Medkila IL.

Lagsider:
Lukket gruppe på Facebook kun for spillere, trenere, foreldre og styremedlemmer i klubben. Vi bruker denne siden til å informere, skryte og heie. Er du uenig eller kritisk til noe som berører dette laget så ber vi deg kontakte klubbledelsen. Husk regelverk om publisering av bilder. Vi kjører ingen debatt på disse sidene.
Administrator: lagleder

Medkila IL Side for Trenere og Oppmenn Barnefotball
Lukket gruppe for alle trenere, lagledere, styremedlemmer, rekrutteringsansvarlig, kvalitetsklubbansvarlig, fair play ansvarlig, dommeransvarlig og SU.
Trenerveileder bruker denne siden til å innkalle til, og referere fra Trenerforum (2x pr år) Styret og øvrige medlemmer kan dele informasjon, synspunkter og hendelser som bare er ment å nå denne gruppen.
Administrator: SU

Øvrige sosiale medier (Instagram / Twitter etc)
Ingen lag i aldersbestemt fotball skal ha slike kontoer/profiler uten at dette er godkjent av styret.

Rekruttering :
Rekrutteringsarbeid er noe av det viktigste vi som fotballklubb kan gjøre. Vi må strekke oss langt for å unngå at årganger faller bort.
Rekruttering i barnefotballen skjer i praksis hver semesterstart der treninger i «oppstarts-ukene» skal ha hovedfokus på vennskap, lek, moro, trygghet og glede.
Hovedtiltak i vår rekruttering skjer mot barnehage og skole i nærmiljøet, der vi inviterer barn og foreldre til å komme til oss og bli en del av vårt lag og klubb.
Klubben jobber aktivt med å legge til rette for rekruttering på flere andre felter og arrangerer forskjellige aktiviteter fra år til år. Det kan være en Kick off,, Fotballskole, Stand’s under arrangement o.l.
Rekrutering av foreldre, trenere, lagledere, klubbledere osv er en like viktig del av rekrutteringsarbeidet.
Medkila IL har utarbeidet en rutine for rollen Rekrutteringsansvarlig.
Videre har klubben utarbeidet en plan for rekruttering av nye spillere og deres foreldre til klubben.

Klubbutveksling (Utlån / Treningsopphold i annen klubb)
I aldersbestemt fotball skal alle slike utvekslinger godkjennes av klubbens sportslige leder i god tid før. Klubben har som praksis at slike forhold blir informert til styret og om nødvendig behandlet der. Klubben vil normalt ikke dekke noen kostnader rundt slike utlån/utvekslinger.

Overgang til ny klubb:
Alle overganger er regulert i NFFs «Overgangsreglement». NFF har elektronisk overgangsbehandling i FIKS. Klubbens Fiks ansvarlige og Sportslige leder er ansvarlig for å håndtere overganger og må derfor ha slik tilgang i fiks.

Omberamming av seriekamper:
Skjer elektronisk i hht retningslinjer gitt av HFK på deres hjemmeside. Meldes inn av lagleder.
Det følger med kostnader avhengig av hvor lenge man venter med å omberamme.
Omberamming er ikke endelig før bekreftelse foreligger fra HFK på mail.

FIKS:
Klubbens overordnede FIKS ansvarlige skal bistå ved behov slik at alle som har roller får tilgang til å utøve dette i fiks. Dette gjelder for Kvalitetsklubbansvar, Lagleder ansvar, overgangsansvar med mere.
FIKS ansvarlig skal, før oppstart seriespill, kontrollere spilleroversiktene med FIKS og se at alle spillere over 12 år er registrert som aktive spillere i klubben. Dette må være på plass for at forsikringene skal gjelde.

Lederutdanning/Kompetanse:
Lederkompetanse er avgjørende for god styring av klubben. NFFs lederutdanningsstige sikrer fotballspesifikk lederkompetanse til håndtering av utfordringer i styrevervet.
Medkila IL har stor aktivitet og dette skaper behov for svært mange frivillige som bekler ulike funksjoner. Jo bedre kvalifiserte våre medlemmer er, desto bedre aktivitet vil klubben kunne tilby.
Medkila IL har som målsetning at alle aktive medlemmer skal få tilbud om å ta utdanningen Fotballederkurs 1 (FLK 1) på klubbens regning.
Påfølgende kurs FLK 2 og FLK 3 tilbys styremedlemmer og andre som styret måtte forespørre. Klubben har som målsetning at mere en 50% av styrets medlemmer til enhver tid har gjennomført FL1 kurs.

ÅRSHJUL/AKTIVITETSHJUL

Årshjul aldersbestemt fotball

Årshjul dugnader og hendelser i Medkila IL

Fotballåret har sin egen syklus. Det er tidsfrister å forholde seg til, «må-oppgaver» og en rekke ting som skal på plass for å gjøre fotballhverdagen best mulig for flest mulig.økonomi
For å sikre ryddighet og oversikt søker klubben alltid å utarbeide sitt årshjul.

Utmerkelser:
Medkila IL deler ut utmerkelsen “Æresmedlem” for lang og aktiv deltakelse på ulike måter i klubben. Det er hederstegnskomiteen som vedtar og står for utdelingen av utmerkelsen etter forslag fra medlemmer eller styret.

Årsberetning:
Alle avdelinger skal skrive årsberetning til årsmøtet.

KVALITETSKLUBB:
Medkila IL startet arbeidet med kvalitetsklubb høsten 2019.
Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene og samarbeidet mellom klubb og forbund.
Trond Adrian Johansen er ansvarlig for kvalitetsklubb for Medkila IL. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med han på telefon 907 48 042.