1.5 Dommerutvikling og dommeransvarlig

1.5.1 Dommerutvikling

Rev: 31.05.2021

Dommeren er helt avgjørende for at kampen kan spilles.
I Medkila Idrettslag er dommere en sidestilt utøver med spilleren, og klubben skal rekruttere og motivere for å ha flest mulige, og best mulige, dommere. I Medkila Idrettslag har vi en egen dommeransvarlig til lede dette arbeidet.
Dommeransvarlig har ansvar for klubbens dommere, og rapporterer til sportslig leder. I Medkila Idrettslag deltar dommeransvarlig på møtene i sportslig utvalg der dommerrekruttering og oppfølging av dommerne er jevnlig tema. Instruks for dommeransvarlig er beskrevet i «Klubbhåndboka».

Rekruttering 
Vi rekrutterer ved å invitere og informere 13-åringene i Medkila Idrettslag til klubbdommerkurs, ettersom de fra og med 13-årsalderen kan dømme kamper i de yngste barnefotballklassene.
Dommeransvarlig har ansvar for at det arrangeres og holdes kurs før seriestart om våren . Kurset bør arrangeres delt for gutter og jenter, og vi koordinerer tidspunktet for kursene i forhold til andre aktiviteter, som vi vet ungdommene er opptatt med for å tilpasse det best mulig. Spillerne på Medkilas 13-årslag får personlige invitasjoner. Vi ønsker høyest mulig deltakelse i starten.

Oppfølging
Etter klubbdommerkurs skal Medkila Idrettslag bestrebe å tildele kamper i årsklassene 6-9 år til de nyutdannede. Det er viktig at dommeransvarlig opp hver enkelt klubbdommer og skaper en trygghet den første sesongen.
Neste sesong starter klubbdommerne å dømme 9er kamper, som spilles enkeltvis fordelt utover uka. Her blir også dommerne fulgt opp av dommeransvarlig og eventuellt av klubbens rekrutt- og kretsdommere. Det at de eldre dommerne følger opp de yngre gir en god læring arena, og sørger for kontinuitet og god erfaringsutveksling/læring.
Når klubbdommerne går rekruttdommerkurs, følges de mer opp av Krets og forbund. Men vi i Medkila Idrettslag skal prøve å sette opp en av klubbens kretsdommere som fadder, slik at de skal få med seg en ekstra trygghet på veien videre.

Kurs og møteplasser
Klubbdommer kurs arrangerer, som nevnt, Medkila Idrettslag før sesongstart. De som ønsker det får tilbud om å ta rekruttdommerkurs, normalt skjer det etter to sesonger som klubbdommere. Kretsen arrangerer rekruttdommerkurs med jevne mellomrom, og det er viktig at Medkila Idrettslag sørger for at utøverne får både kvalitativ og kvantitativ god praksis.
Vi har årlige samlinger for alle dommere. Samlingene har et faglig og sosialt innhold. Eksempel på faglig innhold kan være eksterne dommere som besøker oss, og dommere som har utviklet seg og opplevd mye positivt gjennom å dømme fotball. Møtene er også en fin arena for dommerne å møtes der de kan ta opp egne erfaringer.
Dommerne i Medkila Idrettslag oppmuntres også til å delta på ulike cuper for å få mer erfaring, men også for å spleises mer sammen med andre i miljøet.
På samme måte er det viktig at Medkila Idrettslags dommeransvarlig er deltaker på samlinger i regi av krets og forbund for å øke sin kompetanse og bygge nettverk og relasjoner til de i tilsvarende roller i andre klubber.

Utstyr og trening
Rekrutt- og kretsdommer i Medkila Idrettslag signerer en avtale med klubben, hvor dommeren blant annet forplikter seg til å dømme et minimum av kamper i regi av Kretsen. For dette gir Medkila Idrettslag dommerutstyr etter gjeldende satser.

 

1.5.2 Dommeransvarlig
Siste revisjon av denne rutinen: 25.05.2021

1.  Bakgrunn for krav om dommeransvarlig:

Rekruttering av dommere og ikke minst å beholde dommere er en utrolig viktig oppgave i en fotballklubb. Vi har egen dommeransvarlig som har kontakt med dommerne i klubben og hjelper dem. Men han kan ikke gjøre alt alene. Derfor: Vi må alle gå foran som gode eksempler for våre utøvere og vise respekt for den viktige og ikke minst vanskelige oppgaven dommerne har. Spillere som ønsker det vil få mulighet til å ta dommerkurs i regi av NFF Hålogaland. Dette arrangeres hver vinter/vår. Klubbdommere som ønsker videreutdanning må ta kontakt med dommeransvarlig. Det er viktig å være spesielt oppmerksomme på om det er aktuelle dommerkandidater blant de spillerne som gjerne er ferdige med aldersbestemt fotball, og som kanskje ikke har de store ambisjonene som fotballspiller lenger og derfor vurderer å gi seg med fotballen. Klubben bør informere disse spillerne om muligheten til å begynne som fotballdommer, og også tilby kursing. Trenere og lagledere skal ha respekt for dommere og gi alle klubbdommere positive tilbakemeldinger og veiledninger etter kampene, samt ta imot dem når disse kommer for å dømme kamper.

2.  Stillingsinstruks:

 •  Være et kontaktpunkt for alle dommere i klubben, samt også et bindeledd mellom klubbens dommere og kretsen.
 • Rekruttere, beholde og følge opp dommere.
 • Legge til rette for kurs. Veiledning.
 • Holde kontroll på kontaktinfo, kvalifikasjonene(les hvilke kurs) mv., som våre dommere innehar.
 • Holde kontroll og sørge for korrekt utstyr til dommerne.
 • Samarbeid med klubbens styre og administrasjon.
 • Dommerne skal ha en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Ha en plass i klubbens sportslige utvalg.
 • Heve dommerens status i klubben.
 • Ansvar for dommere til interne turneringer.
 • Årshjul for dommere legges inn i årshjul for sportslig utvalg.

3.  Årshjul for dommeransvarlig

Januar:

 

Februar/mars:

 

 

Mai/Juni:

 

 

August/september:

 

 

November / desember:

 • Klubbdommerkurs høst

4.  Publisering

Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside.